Vysněný tarif
Vytvořtě si svůj vysněný tarif a získejte slevu 150Kč!
Doporuč a získej
Doporučte nás svým blízkým a dostanete slevu.

Pravidla soutěže o bezdrátový bluetooth reproduktor Connect IT Boom Box BS600

 

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o bezdrátový bluetooth reproduktor Connect IT Boom Box BS600

“ (dále jen „soutěž“) je společnost MAXPROGRES mobile s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, IČO: 01549278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C. vložka 78542 (dále jako „Pořadatel“ nebo „99mobile“).

 

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 16.1.2018 12:00 hodin do 31.01.2018 23:59 hodin. Popis soutěže je uveřejněn na webových stránkách Pořadatele www.99mobile.cz

 

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska.  Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci 99mobile i ti, kteří zákazníky 99mobile nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti 99mobile a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

 

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Uveďte Vaši e-mailovou adresu na webové stránce Pořadatele www.99mobile.cz a buďte vylosováni.  Výherce bude vylosován pouze z e-mailových adres zadaných na místě k tomu určeném na stránkách objednatele www.99mobile.cz.

4.2 První vylosovaný vyhrává stanovenou cenu. 

4.3 Výherce náhodně vylosuje Pořadatel.

4.4 Účastník odpovídá za to, že jím uváděná e-mailová adresa je užívána výhradně tímto soutěžícím (tzn., že se nejedná o zneužití cizí e-mailové adresy). Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

 

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byla vložena tato výhra: bezdrátový bluetooth reproduktor Connect IT Boom Box BS600

5.2 Výherce vybere 99mobile podle mechaniky popsané v bodě 4.3 těchto pravidel. 

5.3 Výherce bude vyzván 99mobilem zprávou zaslanou na uvedenou e-mailovou adresu, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude 99mobile potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí 99mobile doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození) v reakci na zprávu 99mobile. Výherce je povinen doručit 99mobilu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud výherce Pořadateli nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

5.6 99mobile je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje 99mobile dobrovolně souhlas se zpracováním, shromažďováním svých osobních údajů, jakož i k nakládání s nimi, a to jeho e-mailovou adresu, a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti 99mobile; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.99mobile.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

6.3 Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn osobní a identifikační údaje zpracovávat k následujícím účelům: veškeré marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení, marketingu a průzkumů trhu. Pro marketingové a obchodní účely je Pořadatel oprávněn po celou dobu trvání účastnické smlouvy zpracovávat zejména e-mailovou adresu uvedenou soutěžícím. V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje jak pro vlastní marketingové akce, tak pro marketingové akce jiných podnikatelů, jejichž podnikatelská činnost přímo souvisí s poskytováním služeb v síti Pořadatele. Pořadatel je oprávněn zejména zasílat soutěžícímu obchodních sdělení v podobě marketingových materiálů a nabídek obchodních služeb Pořadatele soutěže, přičemž tento souhlas platí do odvolání. Soutěžící je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

6.4 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

6.5 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 15.1.2018.