Vysněný tarif
Vytvořtě si svůj vysněný tarif a získejte slevu 150Kč!
Doporuč a získej
Doporučte nás svým blízkým a dostanete slevu.

Pravidla soutěže DOMA 2019

Pravidla soutěže
„Vyhrajte jedinečný kalendář pro rok 2019“

 

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vyhrajte jedinečný kalendář pro rok 2019“ (dále jen „soutěž“) je společnost MAXPROGRES mobile s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, IČO: 01549278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C. vložka 78542 (dále jako „pořadatel“ nebo „99mobile“).

 

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 23. 11. 10:00 hodin do 15. 12. 23:59 hodin. Popis soutěže je uveřejněn na webu https://www.99mobile.cz/soutez-doma-2019/.

 

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska.  Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci 99mobile i ti, kteří zákazníky 99mobile nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti 99mobile a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

 

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Odpovězte správně na otázku „Kolik stojí měsíčně (měsíční cena vč. DPH) TVŮJ VYSNĚNÝ TARIF, který obsahuje 50 minut, 50 SMS a 150 MB dat?“ a buďte vylosováni. Odpovědi na stanovenou otázku jsou účastníci povinni psát výhradně prostřednictvím formuláře na webu https://www.99mobile.cz/soutez-doma-2019/. Výherce bude vylosován pouze ze správních odpovědí.

4.2 První vylosovaný vyhrává stanovenou cenu.

4.3 Výherce náhodně vylosuje pořadatel.

4.4 Účastník odpovídá za to, že jím uváděná e-mailová adresa je užívána výhradně tímto soutěžícím (tzn., že se nejedná o zneužití cizí e-mailové adresy). Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

 

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byla vložena tato výhra: Charitativní kalendář DOMA 2019.

5.2 Výherce vybere 99mobile podle mechaniky popsané v bodě 4.3 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude vyzván 99mobilem soukromou zprávou, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude 99mobile potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí 99mobilu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa) v reakci na zprávu 99mobilu. Výherce je povinen doručit 99mobilu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Pořadatel coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů společností MAXPROGRES mobile, s.r.o., IČ 01549278, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno (dále jen Zásady), které jsou dostupné na adrese: https://www.99mobile.cz/soubory-ke-stazeni/. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Webkomplet, s.r.o., se sídlem v Brně, IČ 29185084.

6.2 Pro účely organizace soutěže, vylosování výherce, ověření splnění podmínek soutěže a předání výhry bude pořadatel po dobu trvání soutěže a po dobu nutnou k vylosování výherce a předání výhry, maximálně po dobu 100 dní od jejího skončení zpracovávat osobní údaje, které budou uživatelem vyplněny v rámci odpovědního formuláře. V případě výherce bude pořadatel dále zpracovávat také adresu bydliště účastníka.

6.3 99mobile je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6.4 Účastník může v rámci odpovědního formuláře udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V takovém případě budou osobní údaje vyplněné účastníkem zpracovány i za tímto účelem. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude společnost 99mobile zpracovávat uvedené osobní údaje účastníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti 99mobile nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením účastníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Souhlas zůstává v platnosti následující 4 roky po jeho udělení nebo do doby, dokud jej účastník neodvolá. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a účastník jej může kdykoli odvolat.

6.5 Účastník soutěže má ve vztahu ke zpracování osobních údajů tato práva, která jsou podrobně popsána v čl. VIII. Zásad: (i) právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných údajů a na omezení zpracování, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na přenositelnost údajů, (iv) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (v) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a (vi) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

7.2 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

7.3 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 23. 11. 2018.